Zoeken:

 

Klant:
Niet ingelogd als
installateur!


 
 
Uw bestelling  Winkelwagen
 Geen artikelen
 Aanbiedingen
 Nieuwe artikelen
 Voorwaarden
 Help
 Privacy
 Nieuws
 ContactALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN: DE JONG DIRECT, GEVESTIGD TE HENGELO (O).

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nr. 080.91636.

Artikel 1. Toepasselijkheid.
1. Op alle overeenkomsten met De Jong Direct zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Overeenkomsten met De Jong Direct worden geacht te zijn tot stand gekomen, nadat zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

Artikel 2. Offertes.
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en verliezen hun geldingskracht 30 dagen nadat de aanbieding is gedaan.

Artikel 3. Prijs.
1. Indien materiaalprijzen, lonen en andere van invloed zijnde kosten stijgen, hebben wij het recht onze prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
2. Bij prijswijzigingen tot stand gekomen nadat de koper de orderbevestiging heeft ontvangen, heeft de koper het recht de order te annuleren, mits hij uiterlijk twee dagen voor de dag van de levering schriftelijk kenbaar maakt van dit recht gebruik te willen maken.

Artikel 4. Garantie.
1. De door ons geleverde nieuwe goederen worden bij normaal gebruik en behoorlijke montage gegarandeerd gedurende een half jaar na levering. Bij gebruikte goederen gedurende drie maanden. Het betreft hier verborgen gebreken.
2. Geringe gebreken binnen de garantieperiode ontstaan, geven de koper niet het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
3. In geval van het ontstaan van wezenlijke gebreken binnen de garantieperiode zullen wij de geleverde goederen vervangen, zonder dat de koper het recht heeft op enigerlei schadevergoeding, ook niet uit hoofde van de montage van de vervangen goederen.
4. Elke aanspraak op garantie vervalt zo de geleverde goederen door of vanwege de opdrachtgever onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt, of zo gehandeld is in strijd met de door ons verstrekte technische specificaties of aanwijzingen, of zo door de opdrachtgever bewerkingen of veranderingen zijn aangebracht in door ons geleverde producten of uitgevoerde werkzaamheden.
5. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden, die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de onder 5.1 vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij ons niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 5. Reclame.
1. Reclames over waarneembare gebreken moeten binnen acht dagen na de levering schriftelijk bij ons worden ingediend.
2. Wij zijn niet gehouden retourzendingen van reclamegoederen te accepteren, tenzij wij schriftelijk anders te kennen hebben gegeven.
3. Indien reclames door ons juist worden bevonden, zullen wij, naar eigen keuze, zorgdragen voor vervanging of herstel van de geleverde goederen.

Artikel 6. Levering.
De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:
- indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald:
door de in ontvangst name van de goederen.
- indien de goederen door tussenkomst van een beroepsvervoerder worden verzonden: door de overdracht aan de beroepsvervoerder.

Artikel 7. Risico.
Vanaf het moment van de levering zijn de goederen voor risico van de koper.

Artikel 8. Vervoer.
De goederen reizen voor rekening en risico van de koper. De koper verplicht zich zorg te dragen voor verzekering tijdens het vervoer.

Artikel 9. Annulering.
Wij streven ernaar de in onze offertes aangegeven levertijden na te komen. Wanneer de levertijd met meer dan drie maanden, gerekend vanaf de dag van de orderbevestiging, wordt overschreden als gevolg van omstandigheden, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij gehouden zijn enige schadevergoeding te betalen.

Artikel 10. Overmacht.
1. Wij zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die de naleving of tijdige naleving van de overeenkomst verhindert of met zich meebrengt dat de nakoming van onze verplichtingen redelijkerwijs niet meer van ons kan worden verlangd.
3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan oorlog, oorlogsgevaar, de levering belemmerende overheidsmaatregelen, gehele of gedeeltelijke in beslaglegging van onze voorraden of van die van onze toeleveringsbedrijven, brand- en stormschade, overstromingen, verkeersstagnaties, transportvertragingen, gebrek aan vervoerscapaciteit, niet of niet tijdige levering door onze toeleveranciers, stakingen, boycot, machinebreuk, vernielingen en andere stagnaties in ons bedrijf of bij onze toeleveranciers, alsmede een zodanige schaarste van het product, al dan niet als gevolg van prijsstijgingen, dat in redelijkheid van ons niet kan worden gevraagd om zelfs tegen een hogere prijs te leveren.
4. In geval van overmacht hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat wij tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 11. Montage.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebrekkige montage of schade ontstaan tijdens het vervoer of de montage van goederen door derden.

Artikel 12. Aanspraken van derden.
1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die anderen dan de koper mochten lijden, hoe dan ook ontstaan. De koper vrijwaart ons tegen aanspraken van derden hoe ook genaamd.
2. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de opdrachtgever, die het rechtsreeks en aansluitend gevolg is van de schuld van ons, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden:
a. niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, door welke oorzaak ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b. de door ons te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud.
1. Wij behouden ons de eigendom voor het gekochte tot het tijdstip waarop de koper geheel aan zijn verplichtingen plus rente en vergoedingen heeft voldaan die uit eerdere overeenkomsten daaronder begrepen.

2. In geval van niet tijdige betaling hebben wij het recht zonder aanmaning in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst de goederen terug te nemen, onverminderd hetgeen ons overigens in verband met de niet tijdige betaling toekomt en zonder dat wij gehouden zijn de schade die de koper door het terugnemen van de goederen mocht lijden, te vergoeden.
3. De koper verplicht zich ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden op ons nog in eigendom toebehorende goederen.

Artikel 14. Betaling.
1. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
2. Bij gebreke van tijdige betaling is de koper zonder verdere aanmaning of in gebreke stelling de wettelijke rente, verhoogd met 2%, verschuldigd met ingang van de faktuurdatum en wordt de koopprijs verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het openstaande bedrag te verhogen met BTW.
3. Betalingen zullen steeds strekken ter afdoening van eerst de rente en kosten en vervolgens van de facturen die het langst open staan.
4. De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

Artikel 15. Zekerheid.
1. Wij hebben het recht bij de orderbevestiging of op enige daarna gelegen tijdstip te bepalen dat geen leveranties zullen plaatsvinden voordat de koper zekerheid voor de betaling van de koopsom heeft gesteld.
2. Zolang de door ons verlangde zekerheid niet is gesteld, zijn al onze verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort.

Artikel 16. Geschillenregeling.
1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.
2. Ter uitvoering van iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kiest de afnemer domicilie ter Griffie van de arrondissementsrechtbank van onze statuire zetel.
3. Alle geschillen, van welke aard of omvang dan ook, zullen, met inachtneming van de wettelijke absolute competentiegrenzen, worden beslecht door de bevoegde rechter van onze statutaire vestigingsplaats.